تاریخ انتشار: دوشنبه 26 تیر 1396
13 تیر ماه روز جهانی پیشگیری از بیماریهای زئونوز

  13 تیر ماه روز جهانی پیشگیری از بیماریهای زئونوز

امتیاز: Article Rating
 

. بیشترین خطر انتقال این بیماریها به انسان در زمان تماس مستقیم و یا غیر مستقیم انسان با حیوانات، محصولات آنها و یا محیط زندگی آنها می باشد. بعضی از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان از طریق غذا( تب مالت، سل)، برخی بوسیله گزیده شدن بوسیله پستانداران (هاری) و یا گزش حشرات( تب دره ریفت) و گروهی از طریق آلودگی محیط زیست (هیداتیدوزیس) قابل انتقال هستند.
هر بیماری که بطور طبیعی از حیوان مهره دار به انسان و یا بالعکس منتقل شود در گروه زئونوزها قرار می گیرد. بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان از قرنها پیش تشخیص داده شده و در حدود 200 تا از آنها توصیف شده اند. این گروه از بیماریها بوسیله انواع عوامل بیماریزا از جمله باکتری ها، انگلها، قارچها و ویروس ها ایجاد می شوند.
در کشور ما برخی از بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان بصورت بومی وجود دارند که مهمترین این بیماریها عبارتند از: هاری، سالک جلدی و احشایی، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و لپتوسپیروز. علاوه بر این برخی بیماریها مثل بیماری دنگی که قبلا در کشور ما وجود نداشت و یا از اهمیت کمتری برخوردار بود در سالهای اخیر بعنوان یک تهدید روزافزون در نظر گرفته می شود.
بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان هنوز هم یک تهدید مهم برای بهداشت عمومی هستند اما بسیاری از آنها مورد غفلت قرار گرفته اند و به عبارت دیگر بوسیله سیستم بهداشتی برخی کشورها در سطوح ملی و بین المللی در اولویت قرار نگرفته اند و بنابراین با وجود اینکه این بیماریها قابل پیشگیری هستند سالانه صدها هزار انسان را در تمام جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار می دهد.

در شهرستان ملکشاهی  برنامه مراقبت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان مطابق با برنامه کشوری آن در حال انجام است.

در این راستا کارگاه آموزشی با موضوع  بیماریهای مشترک انسان و حیوان جهت پرسنل بهداشتی این شهرستان برگزار گردید. 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • 13 تیر ماه روز جهانی پیشگیری از بیماریهای زئونوز
ثبت امتیاز
جستجو