شماره: 38774
1401/03/31
بازدید سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی ازخانه های بهداشت نادر آباد و چشمه پهن
بازدید سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی ازخانه های بهداشت نادر آباد و چشمه پهن

دکتر نجفی زاده  در ادامه بازدیدهای خود از مراکز وخانه های بهداشت، از خانه های بهداشت نادر آباد و چشمه پهن بازدید و نحوه ارائه خدمت رسانی به مراجعان توسط پرسنل را مورد بررسی قرار داد

♦️♦️♦️بازدید سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی ازخانه های بهداشت نادر آباد و چشمه پهن
🔸روز گذشته دکتر نجفی زاده  در ادامه بازدیدهای خود از مراکز وخانه های بهداشت، از خانه های بهداشت نادر آباد و چشمه پهن بازدید و نحوه ارائه خدمت رسانی به مراجعان توسط پرسنل را مورد بررسی قرار داد.
🔸در این بازدید که با همراهی معاون محترم بهداشتی و کارشناسان گسترش شبکه انجام گرفت علاوه بر بررسی پرونده ها، دفاتر، سامانه سیب و وضعیت خانه های بهداشت بر ارائه خدمات مطلوب به خصوص آموزش پروتکل های بهداشتی در پیشگیری از بیماری های ویروسی بویژه بیماری‌های منتقله از آب و غذا  به مردم با امکانات موجود، صرفه جویی، نظم و انضباط اداری و تکریم ارباب رجوع تأکید کرد.
❇️روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

حق انتشار محفوظ است ©