نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا شاه محمدی

سمت : معاون درمان

مدرک تحصیلی : پزشک عمومی

رشته تحصیلی : پزشکی

-    بررسی درخواست ها و انجام مکاتبات اداری مربوط به مطب ها و مراکز درمانی خصوصی شهرستان

۲-    نظارت بر عملکرد بیمارستان و واحدهای درمانی تحت پوشش شبکه

۳-    نظارت بر عملکرد واحدهای درمانی خصوصی شهرستان

۴-    بررسی شکایات مردمی از واحدهای درمانی دولتی و خصوصی تحت پوشش

۵-    پیگیری و برخورد با موارد مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر درمان

۶-    جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های درمانی شهرستان

۷-    مدیریت و برنامه ریزی برای بهبود کیفیت کلیه خدمات درمانی شهرستان


جستجو