نام و نام خانوادگی : فریبا دارات

سمت : مسئول واحد گسترش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه کاری : 3 سال

تلفن واحد: 8433855992+ 

 

 

واحد گسترش:
- برنامه پزشك خانواده
1- تهيه ليست حقوق پرسنل طرف قرارداد بيمه روستايي و پزشك خانواده و ارسال به امور مالي به صورت ماهيانه
2- پايش فصلي پزشكان خانواده و تكميل چك ليست ارزشيابي به منظور پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل فوق الذكر
3- تهيه ليست پرداخت 20% حقوق و مزاياي پرسنل پس از انجام ارزشيابي و ارسال به امور مالي به منظور پرداخت
4- تهيه ،تكثير و توزيع دستورالعمل هاي ارسالي پزشك خانواده و بيمه روستايي به مراكز بهداشتي درماني مجري برنامه
5- كنترل و تهيه آمار فعاليتهاي پزشك خانواده و ارسال آمار به مركز بهداشت استان به صورت ماهيانه و فصلي شامل فرمهاي آمار فعاليت ماهيانه، تعداد موارد ارجاع فوري و غيرفوري، ليست ماهيانه فعاليت پرسنل، وضعيت مرخصي و ...
6- ارسال ماهيانه برگ دوم نسخ بيمه روستايي به اداره بيمه خدمات درماني
7- ارسال ماهيانه آمار مرگ و مير به اداره ثبت احوال شهرستان
- برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل
1- برگزاري كميته آموزش شهرستان با حضور مسئولين واحدهاي مربوطه
2- دريافت نيازهاي آموزشي پرسنل واحدهاي مختلف مركز بهداشت
3- تدوين برنامه آموزشي پرسنل و ارسال به كليه مراكز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي
4- اجراي برنامه آموزشي پرسنل با همكاري واحد آموزش سلامت و آموزش ضمن خدمت
5- تهيه فرم هاي 9 گانه آموزش ضمن خدمت و تحويل به آموزش ضمن خدمت شامل فرم هاي ارزشيابي، حضور و غياب،
6- تهيه و ارسال عملكرد سه ماهه و شش ماهه و يكساله آموزش ضمن خدمت پرسنل و ارسال به مركز بهداشت استان

جستجو