نام و نام خانوادگی : فاطمه کرامت

سمت : مسئول واحد آمار

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت و درمانی

سابقه کاری : 3 سال

 

جستجو