نام  ونام خانوادگی : علی کاظم پور

مدرک تحصیلی:کارشناس  ارشد بهداشت محیط

سابقه کار:6سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس  : 33852030

 

 

-       جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،‌ آمارهاي حياتي و فعاليت هاي بهداشتي شهستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و گزارشهاي لازم.

2-       شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه.

3-       بررسي و شناخت اپيدميولو‍‍ژيك بيماريهاي بومي و اپيدمي.

4-       تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي لازم براي اجراي برنامه هاي كشوري خدمات بهداشتي و درماني.

5-       برنامه ريزي گسترش  تغييرات واحد هاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

6-       تداركات و پشتيباني اداري و مالي از مركز بهداشتي  درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.

7-       مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي كار مي كنند.

8-       تدوين و اجراي پژوهش هاي كاربردي در زمينه مسائل بهداشتي منطقه.

9-       اجراي پروژه هاي آزمايشي در زمينه روش هاي نوين  كاربرد ابزار جديد و ادغام خدمات.

10-   ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان.

11-   جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت هاي مراكز بهداشتي تابعه و ابلاغ نتايج به آنها و تهيه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.

12-   تدوين و اجراي و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان.

13-   برآورد اعتبار مورد نياز برنامه و تدوين بودجه سالانه و اجراي برنامه مصوب.

14-   شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكار گيري نتايج آن در انجام وظايف محوله.

15-   انجام ساير امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.

جستجو