نام و نام خانوادگی : محسن صادقی

سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماری ها

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

سابقه کاری : 10 سال

نام و نام خانوادگی : روح الله نوروزی

سمت : کارشناس واحد مبارزه با بیماری ها

مدرک تحصیلی : کارشناسی بیولوژی و مبارزه با ناقلین

سابقه کاری : 6 سال

جستجو