نام و نام خانوادگی : فرشته افرا

 مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

پست سازمانی : کارشناس بهداشت مدارس

1-برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا، نظارت و پیگیری در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.
2-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی با ادارات آموزش و پرورش وارگانهای ذیربط.
3-هماهنگی با مرکز بهداشت استان و اجرای طرح ها و بخشنامه های استانی
4-تشکیل و بازنگری پرونده بهداشتی مدارس.
5-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه و رابطین بهداشت.
6-جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی و مدارس تحت پوشش به تفکیک شهر و روستا.
7-انجام معاینات غرباگری و پزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.
8-ارائه برنامه های آموزشی به پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان ، مربیان، والدین ) در قالب کارگاهها، جلسات آموزشی ، سمینارها.
9-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و دبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها.
10- نظارت بر شناسایی دانش آموزان بیمار و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی.
11- نظارت بر بررسی، بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.
12-نظارت بر بازدید محیط مدارس، بوفه های مدارس، توزیع شیریارانه ای، تغذیه میان وعده دانش آموزان با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط.
13-اجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش، طرح اوقات فراغت در تابستان، طرح توام ومدارس مروج سلامت و ....).
14-همکاری در جهت برگزاری نمایشگاهها، مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف.
15-تهیه برنامه عملیاتی، تعیین شاخصهای بهداشت مدارس و تهیه نمودارها، تهیه خلاصه فعالیتها و عملکرد سالیانه بر اساس سال تحصیلی.

1

شرح پرسنل ستادی وظایف واحد بهداشت مدارس

 1-برنامه ریزی ، هماهنگی ، اجرا، نظارت و پیگیری در خصوص برنامه های بهداشت مدارس.

2-تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی با ادارات آموزش و پرورش وارگانهای ذیربط.

3-هماهنگی با مرکز بهداشت استان و اجرای طرح ها و بخشنامه های استانی

4-تشکیل و بازنگری پرونده بهداشتی مدارس.

5-بهره گیری از توان کلیه نیروهای مجموعه و رابطین بهداشت.

6-جمع آوری اطلاعات جمعیت دانش آموزی و مدارس تحت پوشش به تفکیک شهر و روستا.

7-انجام معاینات غرباگری و پزشکی دانش آموزان در قالب شناسنامه سلامت و ارجاع موارد مشکل دار.

8-ارائه برنامه های آموزشی به پرسنل و گروههای هدف (دانش آموزان ، مربیان، والدین ) در قالب کارگاهها، جلسات آموزشی ، سمینارها.

9-نظارت بر واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدایی و دبیرستان با هماهنگی واحد پیشگیری و مراقبت از بیماریها.

10- نظارت بر شناسایی دانش آموزان بیمار و ارجاع آنان به مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تخصصی.

11- نظارت بر بررسی، بیماریابی و درمان دانش آموزان مبتلا به پدیکلوز.

12-نظارت بر بازدید محیط مدارس، بوفه های مدارس، توزیع شیریارانه ای، تغذیه میان وعده دانش آموزان با همکاری و هماهنگی واحد بهداشت محیط.

13-اجرای طرحها در طی سال تحصیلی ( طرح سنجش، طرح اوقات فراغت در تابستان، طرح توام ومدارس مروج سلامت و ....).

14-همکاری در جهت برگزاری نمایشگاهها، مسابقات دانش آموزی، مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف.

15-تهیه برنامه عملیاتی، تعیین شاخصهای بهداشت مدارس و تهیه نمودارها، تهیه خلاصه فعالیتها و عملکرد سالیانه بر اساس سال تحصیلی.

16-رعایت طرح تکریم و پاسخگویی به مراجعین محترم.

جستجو