نام و نام خانوادگی : معصومه عالی پور

سمت : مسئول واحد روان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه کاری : 13 سال

تلفن واحد: 8433855992+ 

 

جستجو