نام و نام خانوادگی : مهرشاد هواسی

سمت : کارشناس واحد نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری

سابقه کاری : 23 سال

تلفن واحد: 8433855992+ 

نام و نام خانوادگی : زینب صادقی پور 

سمت : کارشناس واحد نظارت بر درمان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

سابقه کاری : 13 سال

تلفن واحد: 8433855992+ 

 

جستجو