نام:یوسف

نام خانوادگی:کریمی

مدرک تحصیلی:کارشناس مدیریت

پست سازمانی:مسئول امور مالی

سابقه کار:26سال

آدرس الکترونیک:

تلفن تماس:33855608

   

نام:عیسی 

نام خانوادگی:آرمیده

مدرک تحصیلی:کاردانی کامپیوتر

پست سازمانی: انبار

سابقه کار:21سال

آ

   

نام: حمید رضا

نام خانوادگی: عباسی

مدرک تحصیلی: کاردان بیماریها

پست سازمانی:حسابدار و امین اموال

 

   

 

تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان اعم از رسمي ،پيماني ، قراردادي و ... و چاپ اسناد مربوط
-2
مطالعه قوانين بودجه و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها.
-3
صدور چك اعم از چك هاي حقوقي ،پرداختي و غيره ..
- 4
تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از ترازنامه ،صورت مغايرت مالي و غيره
-
5برقراري ارتباط با ذيحساب دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چك هاي صادره
-
6تهيه و تنظيم فيش حقوقي ماهيانه كاركنان و انجام كليه امور مربوط
7-بايگاني كليه قراردادها ،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره
8 _انجام كليه امور مربوط به تأمين اعتبار درخواستهاي خريد كالا
 
9-تهيه كليه ضمائم لازم جهت صدور سند نظير گزارش كار ،مجوزهاي پرداخت و گزارش تأييدكار
 
10-پيگيري امور مربوط به ارسال چك هاي بدهي مالياتي ،كسورات ،غيبت ،تأخير و غيره
 -
11تهيه و تنظيم فرم هاي مورد نياز واحد هاي مالي
12ارائه گزارشات مختلف درخواستي مديريت در زمينه مختلف كاري
جستجو