رئیس امور اداری

خلاصه شغل

1-رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهی مربوط به مسائل اداری کارکنان

2-تهیه و تنظیم برنامه های مختلف جهت هماهنگی واحد های تحت سرپرستی

3-شرکت در جلسات و کمیسیونهای اداری

4- نظارت بر نحوه تنظیم و اجرای قرار دادهای مربوط به شرکت های خدماتی

هدف شغل

برنامه ریزی جهت هماهنگی امور اداری از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات اداری و ارائه راهکاری و ارائه راهکارهای مناسب.

مسئولیت ها


شاغل این پست بر اساس شرح وظایف مصوب در قبال:

کنترل حضور و غیاب کارکنان ,ارسال به موقع آمار و گزارشهای اداری رسیدگیبه پیشنهادات و تقاضای مربوط به کارکنان ,شرکت در جلسات وکمیسیونها یاداری ,امضاء و پاراف مکاتبات و نظارت بر حسن انجام واحدهای کارگزینی ودبیرخانه مسئول پاسخگو میباشد.

ارتباطات

شاغل این پست به طور مستقیم و موثر با:

واحدهای کارگزینی ,دبیرخانه,ماشین نویسی,امور نقلیه,نگهبانی خدمات,تاسیسات,شرکت های خدمات,مدیریت نیروی انسانی,مدیریت,تشکیلات ,آموزش و بودجه برنامه ای ارتباط کاری دارد.

اختیارات

شاغل این پست در چهارچوب قئانین و مقررات ,آئئین نامه ها وبخشنامه وبا هماهنگی مسئولین ذیربط در مقابل:

امضاء و پاراف مکاتبات ,امضاء ومرخصی ها و ماموریت های اداری و نظارت بر حسن انجام امور واداری واحدهای تحت سرپرستی اختیارات لازم را دارد.

جستجو