نام و نام خانوادگی :  دکتر رحیم نجفی

 

سمت : سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

 مدرک تحصیلی :دکتری حرفه ای پزشکی

 رشته تحصیلی : پزشک

 پست الکترونیک : 

 

 

 • پزشک اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام
 • پزشک اورژانس بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام
 • پزشک اورژانس بیمارستان زاگرس شهر ایلام
 • پزشک اورژانس بیمارستان کوثر شهر ایلام
 • پزشک اورژانس بیمارستان قائم شهر ایلام
 • پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان ملکشاهی
 • پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان مهران
 • پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان دهلران
 • پزشک اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) مهران
 • پزشک معتمد شرکت پتروشیمی چوار
 • پزشک معتمد شرکت اویکو مهران
 • پزشک معتمد شرکت نفت و گاز تنگ بیجار
 • مسئول فنی مرکز ترک اعتیاد امید ایلام

 1. مطالعه سياست شهرستاني و وزارت متبوع و حفظ آن در سطح شهرستان
2. ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان
3. ارتباط با مردم در جلب همكاري آنها با اكيپ هاي سيار بهداشتي و درماني وغيره
4. اقدام در تهيه بودجه هاي پيشنهادي شبكه شهرستان با همكاري واحد طرح و برنامه و بودجه استان
5. همكاري با واحد تشكيلات و روشها در جهت سازمان دادن وظائف كارمندان و بهبود روشهاي اداري
6. بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان
7. نظارت در تامين بهداشت مواد غذايي مورد استفاده مردم از طريق نظارت بر توليدكنندگان و كارخانجات توليد مواد غذايي
8. نظارت بر فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني روستايي و واحدهاي آزمايشگاه و پرستاري و درماني و تامين نيازهاي آنها
9. نظارت بر فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه دارو و درمان
10. همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها بالاخص بهداشت مدارس
11. پذيرش و معاينه مصدومين و مجروحين و بيماران سرپايي از طريق تجهيز مراكز بهداشتي و درماني موجود و اورژانس پيش بيمارستاني
12. تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان و كاردانها جهت رفع مشكلات
13. نظارت بر امور اداري و مالي از قبيل كارگزيني ‏، دبيرخانه ،بايگاني خدمات و نگهداري اموال وانبار
14. مسئول حفظ وحراست از ساختمانهاي شبكه از نظر امنيتي ، سرقت ، آتش سوزي و غيره
15. سرپرستي تهيه و انجام گزارشات و آمارهاي عادي و فوري و ارسال آنها به دانشگاه
16. نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورزانس 115 مربوطه    

جستجو