پایگاههای مفید
 
 
 
 
 
 
لینک های کاربردی
 
 
 
 
 
 
 
 
لینک های متفرقه

سامانه اعزام

 

 

 

 


 

سال ۹9 سال جهش تولید
       
اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 مرداد 1398
توانمندسازی والدین،تقویت تغذیه باشیرمادر،حال .آینده

  توانمندسازی والدین،تقویت تغذیه باشیرمادر،حال .آینده

امتیاز: Article Rating

فوایدتغذیه باشیرمادر:

1-سبب رشدوتکامل مطلوب وبقاکودک می شود.

2-سبب برقراری ارتباط عاطفی وصمیمی بین مادر وکودک می شود.

3-هضم شیرمادر بسیار راحت و آسان است.

4-از سوء تغذیه پیشگیری می کند واختمال چاقی کودک را کاهش می دهد.

5-مرگ ناگهانی در کودکانی که شیرمادرمی خورند بسیارکمتراست.

6-منجربه کاهش بروزعفونت های تنفسی می گردد وازعفونت های کلیه ومجاری ادراری نیز پیشگیری می کند

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • توانمندسازی والدین،تقویت تغذیه باشیرمادر،حال .آینده
ثبت امتیاز
جستجو