کارشناسان مبارزه، بیماریهای استان، شهرستان ملکشاهی
پایگاههای مفید
 
 
 
 
 
 
لینک های کاربردی
 
 
 
 
 
 
 
 
لینک های متفرقه

سامانه اعزام

 

 

 

 


 

سال ۹9 سال جهش تولید
       
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 07 بهمن 1397
بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای استان از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

  بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای استان از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی

امتیاز: Article Rating

دراین بازدید که مدیر شبکه جناب آقای دکتر صمیر جمشیدی  ومعاون بهداشتی شبکه حضور داشتند درخصوص  مدیریت و ساماندهی زنجیره و جانمایی صحیح  یخچال مرکزی واکسیناسیون شهرستان بحث وتبادل نظر صورت گرفت  و در نهایت مصوباتی جهت استقراریخچال واکسیناسیون و بهبود شاخصهای بیماریهای واگیر وغیر واگیر منعقد گردید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید کارشناسان مبارزه با بیماریهای استان از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ملکشاهی
ثبت امتیاز
جستجو