1- زهرا خسروانی

نام و نام خانوادگی : زهرا خسروانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای

 

  تلفن تماس: 8525650-0842

 پست الکترونیک:

 
 

شرح وظايف و فعالیت های بهداشت حرفه اي

1- آگاهي لازم از وضعيت صنايع ،معادن ، مشاغل كشاورزي ،خدمات منطقه و جمع آوري اطلاعات.

2-آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه اي صاحبان مشاغل در چهار بخش بالا و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و قوانين كار و امور اجتماعي در واحدها و ارائه راه حل در جهت رفع نواقص اعلام شده
3-آگاهي از مواد اوليه مصرفي ،مواد بينابيني ،مواد توليدي و روش كار حرف مختلف بمنظور شناسايي عوامل زيان آور محيط كار
4- نمونه برداري، اندازه گيري ،آناليز و ارزشيابي عوامل زيان آور محيط كار و ارائه طريق بمنظور پيشگيري و كنترل عوامل مضر در محيط كار با توجه به استاندارد هاي موجود .
5- آشنايي با سيستم شبكه و خدمات بهداشتي اوليه و نظارت بر حسن اجراي اين خدمات به شاغلين منطقه.
6- نظارت بر ايجاد مكانهاي خدمات بهداشت كار شامل:ايستگاههاي بهگر، خانه بهداشت كارگري ومركز بهداشت كار در كارخانجات بالاي 25 نفر كارگر
7- تشكيل دوره هاي آموزشي و بازآموزي براي پرسنل بهداشتي اعم از پزشك ،كارشناس ،كاردان ،بهورز و ... و اجراي برنامه هاي آموزشي در واحدهاي صنعتي بمنظور ارتقاء آگاهي شاغلين.
8- صدور تأييديه هاي بهداشتي با توجه به استعلام ارگانها،سازمانها در مراحل مختلف

9- اجراي دقيق دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي(در رابطه با ماده 85 كار)و آئين نامه هاي مربوطه.
10- شركت در جلسات و كميته هاي مصوب كه در راستاي پيشبرد برنامه هاي جاري تشكيل مي گردد
11- بررسي وضعيت كارگاههاي صنفي ـ خدماتي و كارخانجات صنعتي تازه تأسيس از نظر رعايت نكات و اصول بهداشتي و ارائه نظر جهت صدور پروانه بهره برداري و جواز كسب
12- رسيدگي به شكايات واصله و اقدام در رفع مشكلات در زمينه بهداشت محيط كار
13- نظارت بر انجام معاينات قبل از استخدام، معاينات ادواري و معاينات بازگشت به كار كاركنان شاغل در واحدهاي توليدي و كارگاههاي صنفي وخدماتي
14- نظارت بر عملكرد كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در واحدهاي توليدي

15- تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های آماری

 

جستجو