بخش بهداشتی شامل:

بهداشت محیط

بهداشت خانواده

پیشگیری و مبارزه با بیماریها

بهداشت مدارس

بهداشت حرفه ای

مشاوره قبل از ازدواج

*در کلیه بخشهای درمانی و بهداشتی انجام آموزش جهت پیشگیری از درمان به موقع بیماریها مد نظر می باشد.

*در بعضی از کلینیکها در انجام مشاوره ترک سیگار و همچنین پیشگیری و اطلاع رسانی از بیماریهای ایدز و هپاتیت و اعتیادو

مشاوره و....انجام می گیرد.

شرح وظایف واحدهای وابسته(پایگاهها)

بخش بهداشتی شامل:

بهداشت محیط

بهداشت خانواده

پیشگشری و مبارزه با بیماریها

بهداشت مدارس

بهداشت حرفه ای

 * آموزش پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیر واگیر در راس برنامه ها می باشد.

جستجو