بهداشت خانواده

 

 

نام و نام خانوادگی : لیلا  هواسی

سمت : مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : بهداشت خانواده

تلفن واحد: 33855609

نام و نام خانوادگی : زهرا  مهری

سمت : کارشناس بهداشت خانواده

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت خانواده

رشته تحصیلی : بهداشت خانواده

پست الکترونیک :

نام و نام خانوادگی : زهرا صیدی

سمت : کارشناس کودکان

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

پست الکترونیک : 


 

شرح وظايف و مسئوليتهای واحد :

- اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت عمومي در سطوح مختلف .

- بررسي و برنامه ريزي و تعيين اهداف و خط مشي هاي اجرائي در زمينه بهداشت خانواده و در قالب سياست هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

 

برنامه سلامت مادران :
 

-تحت پوشش قرار دادن كليه زنان باردار در حين و بعد از باردار ي و انجام مراقبت ها براساس دستورالعمل وزارتخانه


- انجام مراقبت هاي روتين جهت كليه زنان باردار مخصوصا افرادي كه نياز به مراقبت ويژه دارند و در صورت لزوم ارجاع به مراجع بالاتر

- در اختيارقرار دادن كليه مكملها تا حد ممكن در ماهها ي مختلف بارداري


-آموزش در زمينه زايمان ايمن توسط فرد آموزش ديده و در محل مناسب و كاهش درصد زايمان در منزل


-نظارت بر كميت و كيفيت خدمات و برنامه ها و مقايسه آن با ضوابط و معيارهاي تعيين شده


- همكاري با مراكز بهداشتي درماني در اجراي طرحها و برنامه ريزي هاي مورد نياز


-نظارت بر مراكز تسهيلات زايماني و آموزش پرسنل درگير و تجهيز كردن كليه اين مراكز به وسايل مورد نيازبرنامه كودكان و نوزادان :


تحت پوشش قرار دادن كليه كودكان زير 6 سال و انجام مراقبت هاي روتين جهت اين گروه سني


- در اختيار قرار دادان كليه مكملها در حد امكان شهرستان جهت كودكان زير دو سال


-انجام مراقبت هاي درماني جهت اين گروه سني از طريق اجراي طرح مانا در كليه مراكز روستايي و خانه هاي بهداشت


-در اختيار قرار دادن داروهاي مانا در حد امكان به مراكز و خانه هاي بهداشت


- تجزيه و تحليل و ارزشيابي عملكرد مانا در سطح شهرستان


- برگزاري مشاوره شيردهي در مراكز و خانه هاي بهداشت و تصويب سهميه شير مصنوعي در صورت نياز با نظر مساعد اعضاء كميته شير شهرستان


- بررسي كليه پرونده هاي مرگ و مير نوزادان در كميته مرگ و مير شهرستان و پيگيري مصوبات كميته


برنامه زنان و سالمندان :
 

- تحت پوشش قرار دادن كليه افراد بالاي 60 سال و انجام معاينات مختلف و آموزشهاي مورد نياز اين گروه سني در كليه مراكز و خانه هاي بهداشت


- بزرگداشت روز جهاني سالمند


-انجام پاپ اسمير و معاينات داخلي زنان و معاينه سينه جهت كليه زنان متقاضي در كليه مراكز و خانه هاي بهداشت


- کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت 7/1 درصد در سال 1385 به 5/1 درصد در6 ماهه اول سال 1386


- افزایش درصد زایمان ایمن از 74 درصد در سال 1385 به 89 درصد در6 ماهه اول سال 1386 


جستجو