رئیس اداره امور عمومی کمينه

 

 

کسعلی دلاوری

رئیس اداره امور عمومی

نام و نام خانوادگی : کسعلی دلاوری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حقوق

پست الکترونیک :

تلفن تماس:08428522030

سوابق :

 - نظارت بر امور کارگزینی ، امور مالی، خدمات ، کارپردازی ، انبار و دبیرخانه  .
- تهیه و تدوین برنامه های اداره امور عمومی وابلاغ آن به کارکنان ذینفع .
- نظارت و کنترل احگام کارگزینی ، تنظیم بودجه استاد مالی و خریدهای موجود .
- نظارت و انجام امور پرسنلی کارکنان اداره اعم از صدور و ابلاغ مرخصی ها ، مأموریت ، ترفیع ، اضافه کار و تعیین نمره ارزشیابی سالیانه .
- شرکت در دوره های آموزشی و باز آموزی ، جلسات اداری ، سمینارها ، کنفرانس ها و کارگاه های مرتبط با شغل .
- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه و گزارش عملکرد سالیانه به مقام مافوق .

  جستجو